PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

 

 

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku

v měsíci červenci a srpnu

 

 

Do mateřské školy Brno, Labská 7, 625 00 mohou být v měsících červenci a srpnu přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž MŠ je v době otevření MŠ Labská uzavřena.

 

Zákonný zástupce musí své dítě písemně přihlásit, tedy přinést osobně vyplněnou přihlášku do mateřské školy.

 

Doklady k zápisu + přílohy žádosti

1. Řádně vyplněná žádost (přihláška) o přijetí k prázdninovému provozu podepsaná oběma rodiči

    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro indikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá originálem potvrzení praktického lékaře na přihlášce.

2. Kopie Evidenčního listu z kmenové mateřské školy

3. GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsících červenci a srpnu se podává písemně místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka mateřské školy. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte.  Do 30 dnů vydává zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou vyzváni k vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Termíny provozu konkrétních mateřských škol, jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ, zveřejnění

ve Starolískoveckém zpravodaji, vyvěšen v prostorách MŠ. 

 

Za děti umístěné do mateřské školy v době prázdninového provozu, uhradí zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání, této náhradní škole v její předepsané výši.

V MŠ Labská je to: 

       

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) – 300,- za 14 dnů provozu. 

                                                         stravné      37,-  Kč za den u dětí 3-6 letých               

                                                                            41,-  Kč za den u dětí 7 letých

Platba stravného a školného

  • složenkou
  • příkazem v bance

 

Platba za stravu a úplatu musí být uhrazena na účtu mateřské školy do 18.06.2021.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy:    

  • bydliště dítěte na území městské části Brno - Starý Lískovec - děti na celodenní docházku  

-     bydliště dítěte ve městě Brně - děti na celodenní docházku

  • bydliště dítěte mimo město Brno - děti na celodenní docházku
  • ostatní děti

 

Podmínky přijetí

  1. Žádost vyzvednutá v MŠ (po telefonické dohodě) dne 13.05.2021 od 13:00 do 16:00 hodin.

Žádost včetně příloh je k dispozici ke stažení  na webových stránkách školy

  1. Osobně odevzdaná  žádost (přihláška) včetně příloh dne 20.05.2021 v době od 7:00 do16:30 hodin.

 

Na žádosti podané po 20.05.2021 nebude brán zřetel.

 

  1. Vydávání rozhodnutí (přijetí, nepřijetí) dne 03.06.2021 od 12.30 do 17.00 hodin

 

Při převzetí Rozhodnutí o přijetí dítěte na prázdninový provoz, Vám budou předány další dokumenty k doplnění (např. Přihláška na stravování, Dohoda o docházce atd.), které budou součástí Spisu dítěte.

 

Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší MŠ písemně oznámit Oznámení o  ukončení docházky k 30.06.2021 (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, jiné případy), nebo oznámit Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu.

 

V případě přerušení docházky v době prázdninového provozu na dobu určitou ohlásí rodiče písemně Oznámení přerušení docházky dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu. Pokud rodiče takto neučiní, jsou povinni zaplatit školné ve výši 300,- Kč za polovinu měsíce, ve kterém je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Děti, které nebudou řádně odhlášeny, budeme považovat za docházející a budou platit poměrnou část školného (úplaty za předškolní vzdělávání) 300,- Kč. Na jejich místo nebudeme přijímat děti z jiných mateřských škol.

 

V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč a rodiče tedy úplatu za předškolní vzdělávání nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy o přerušení provozu.                                                                                     

                                                                                       

 

 

                                                                                           Irena Andrlíková

                                                                                        ředitelka mateřské školy