ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rámcové cíle

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

slunicko

Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě!
Jen se děti rozhlédněte,

co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků,ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!
Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě!
(Ráj domova, Jan Čarek)

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z analýzy z minulých školních let, z podmínek školy, jejího prostředí a blízkého okolí, které poskytuje dětem v hernách mateřské školy a v dobře vybavené rozlehlé zahradě dostatek prostoru k pohybu.

Stanovená témata jsou rozpracovávána do třídních vzdělávací programů formou integrovaných bloků. Výběr zvolených integrovaných bloků inspiruje děti k tvořivosti, touze po objevování a dosahování něčeho hodnotného. Jednotlivé tematické části jsou zpracovávány tak, aby hravou formou, úměrně věkové skupině dětí, umožnily získávání nových poznatků, zkušeností, prožitků a to ve všech oblastech. Umožní jim zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů se zdůrazňováním nenásilí, soucítění a porozumění pro společné žití. Zařazovaní pohybu dětí v režimu dne naší mateřské školy je specifické, neboť považujeme pohyb pro život dětí za nezbytný. Naší snahou je, aby děti vnímaly pohyb všemi smysly, svými emocemi, vytvářely si pozitivní vztah k pohybu, a to cestou vlastní zkušenosti. Aby prožitky z pohybových aktivit přinášely dětem pohodu a radost.

Záměry a cíle vzdělávacího programu nejsou orientovány na výkony dětí, ale smyslem práce pedagogů je formou her a pohybových činností stimulovat dětský organismus, vést je k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávat základy zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám a tím zmírňovat vliv nepříznivých civilizačních faktorů, které na děti působí. Zabezpečit dětem fyzickou a psychickou pohodu a podmínky pro optimální vývoj každého jednotlivého dítěte.

Využívá zaměření pedagogů na pohybovou a estetickou výchovu. Je zpracován v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Školní vzdělávací program má společné vzdělávací cíle a obsah. 

Od maminky do světa - Dítě a ten druhý

Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti se strukturou rodinných vztahů, učit děti navazovat kontakty s vrstevníky i dospělými a upevňovat vhodné společenské chování. Zprostředkovávat poznatky o místě, ve kterém dítě žije, seznámit děti se svým nejbližším okolím. Prostřednictvím činností se budou děti připravovat na vstup do základní školy. Téma uvede děti do světa kultury a umění.

Dílčí cíle:

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj paměti a pozornosti, přechod k myšlení slovně- logickému, poznání sebe sama, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti,získání relativní citové samostatnosti
 • Dítě a ten druhý: osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet ke třídě, k rodině, k ostatním dětem a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství
 • Dítě a svět: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu

Příroda kolem nás - Dítě a svět

Prostřednictvím integrovaného bloku budou děti poznávat živou a neživou přírodu, pozorovat její barevné proměny, seznamovat se s lidovými pranostikami. Budou získávat konkrétní zkušenosti a poznatky o přírodě, povede je k porozumění zákonitostí přírody a její ochraně, naučí je vnímat škodlivé jevy, které mají vliv na naše prostředí a tím i na naše zdraví. Toto téma nabízí dětem obrovské možnosti výtvarných i pracovních činností.

Dílčí cíle:

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj a užívání všech smyslů
 • Dítě a jeho psychika: osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, posilování přirozených poznávacích citů,, rozvoj schopností a dovedností získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Dítě a společnost: seznamovat se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Dítě a svět: vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společnost

Tradice v MŠ - Dítě a jeho psychika

Záměrem integrovaného bloku je poskytovat dětem bohaté citové prožitky v podobě radosti, uspokojení a pohody. Povede děti k vytváření zájmu podílet se na společném životě a dění v MŠ. V průběhu roku je seznámí s lidovými zvyky a tradicemi a poskytne dětem citové prožitky s rodiči na společných akcích školy.

Dílčí cíle:

 • Dítě a jeho tělo: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, ovládání pohybového aparátu
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Dítě a ten druhý: rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.
 • Dítě a společnost: rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Dítě a svět: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Zdravá abeceda - Dítě a jeho tělo

Záměrem tohoto integrovaného bloku je vést děti ke zdravému životnímu stylu, k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, k dodržování hygienických zásad, k pochopení aktivního pohybu a zdravé výživy, k vytváření si kladného vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám. Povede děti k tomu, aby si uvědomovaly své tělo, naučily se rozlišovat co mu prospívá a co mu škodí.

Dílčí cíle:

 • Dítě a jeho tělo: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, vytváření zdravých životních návyků a postojů, uvědomění si vlastního těla
 • Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci,rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy, rozvoj mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Dítě a ten druhý: ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • Dítě a společnost: vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • Dítě a svět: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Technika nám pomáhá - Dítě a společnost

Integrovaný blok bude přiměřeným způsobem seznamovat děti s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu, s původem řemesel, s vymoženostmi moderní techniky a s vývojem civilizace, získají elementární poznatky o planetě, na které žijeme. Prostřednictvím tématu budou děti vedeny k tomu, aby si vážily hodnot lidské práce, uvědomovaly si její užitečnost.

Dílčí cíle:

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Dítě a jeho psychika: osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, vytváření základů pro práci s informacemi,rozvoj tvořivého myšlení,řešení problémů, tvořivého sebevyjádření,získání schopnosti záměrně řídit svoje chování
 • Dítě a ten druhý: rozvoj kooperativních dovedností
 • Dítě a společnost: vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Do třídních vzdělávacích programů budou tato témata rozpracovávána formou tematických částí.