ŠKOLNÍ JÍDELNA

Telefonní kontakty kuchyně: 547 241 839, 602 670 448 Veškeré informace a odhlašování/ přihlašování obědů.

  • Vedoucí stravování: Lenka Kuncová
  • Vedoucí kuchařka: Hana Volánková
  • Kuchařka: Janette Kulhánková

 

Informace pro rodiče – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

                

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Výdej obědů do jídlonosiče :   11.15 – 11.30 hod

Obědy v době nemoci :             strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci

Odhlašování obědů :                 obědy se odhlašují den předem do 13.00 hod., pondělí do 7.00 hod.

Platba obědů:                             do 15. dne v měsíci musí být platba na našem účtu

Cena obědů dle věkových kategorií: zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024 Příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2024, celý školní rok spadá do kategorie 7-10 let  - Vyhláška 107/2005 Sb.

Platba stravného a školného:

Číslo účtu školy:  3014571/0300

  • trvalým příkazem z běžného účtu. Variabilní symbol Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Variabilní symbol je číslo důležité, identifikuje strávníka, pokud toto číslo zadáte nesprávně, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka. Dalším vodítkem pro identifikaci je už jen příjmení strávníka (dítěte), které bývá mnohdy nečitelné (doporučuji zadávat bez diakritiky).                     
  • Trvalý příkaz -   od září do června - prázdniny neplatit!!
  • poštovní poukázkou, která je vydávána do 3 dnů po skončení měsíce

            Pokud se rozhodnete během roku pro jinou platbu, informujte prosím vedoucí školní jídelny.

Úprava cen stravného

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2023 změnilo MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Tato Příloha stanovuje finanční limity pro nákup potravin

Z tohoto důvodu jsme nuceni od 1. 6. 2023  přistoupit  k úpravě cen stravného...

•             pro děti 3-6leté na Kč 50,- Kč

•             pro děti 7-8leté na Kč 54,- Kč

Toto navýšení zajistí i nadále pestrý jídelníček (čerstvá zelenina, mléčné přesnídávky, dostatek ryb atd...)

(měsíční zálohu není třeba měnit)

 

Přeplatky stravy vracíme na účet 1 x ročně (srpen, září)

(Změnu bankovního účtu je nutné oznámit vedoucí školní jídelny, aby nevznikl problém při vracení přeplatků)

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zák. č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1. písm. b) a c).

Dítě (strávník), které se z důvodu nepřítomnosti v mateřské škole nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den předem do 13 hodin telefonicky, SMS na tel.: 547 241 839, 602 670 448 či písemně ve školce. Rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče, nikoli jiných nádob, a to pouze v první den nemoci.

Při opakovaném neuhrazení stravného má ředitelka MŠ, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon §35 odst. 1, písm. d.).

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 547 241 839, 602 670 448

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ ODEVZDEJTE V MŠ. Informace pro rodiče si ponecháte.

 

Školné na školní rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 610,-.

 

V případě, že dítě platí i školné, trvalý příkaz zadejte s cenou oběda jednou částkou.

TRVALÝM PŘÍKAZEM 1610,-.

 

                                                                                                          Kuncová Lenka

V Brně dne 1. 9. 2023                                                           vedoucí školního stravování