PROJEKTY

Operační program Jan Amos Komenský -  Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Více o programu na https://opjak.cz/

 

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Zdravá abeceda

Naše školka je zapojena od školního roku 2016/2017 do projektu Zdravá abeceda. Jedná se o projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Více informací o projektu naleznete na www.zdrava-abeceda.cz

Technické školky

Od 1. ledna 2020 je naše mateřská škola zapojena do projektu Technické školky. Více informací na https://technicke-skolky.cz/

Se Sokolem do života

Projekt s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly je v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Mrkvička

Od září 2018 jsme zapojeni do realizace projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit - Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže.

Celé Česko čte dětem

Rozvoj předčtenářské gramotnosti je důležitou součástí našeho předškolního vzdělávaní. Celé Česko čte dětem je projekt, který v České republice realizuje obecně prospěšná společnost stejného názvu. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení.