INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Základní informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, určen druhý tzv. zvláštní zápis pro děti – cizince s dočasnou ochranou
 
05.06.2023 10.00 – 12.00hod. – výdej přihlášek
12.06.2023 10.00 – 12.00hod. – příjem přihlášek
 

Počet volných míst: 0

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Mateřská škola, Brno, Labská7, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu: od 1.6.2023 do 15.7.2023

Термін реєстрації: з 01.6.2023 по 15.07.2023

Výdej přihlášek: 5.6.2023 od 10.00 do 12.00 hodin 

Видача додатків: 5.06.2023 з 10.00 до 12.00 годин

Sběr přihlášek: 12.6.2023 od 10.00 do 12.00 hodin 

Збір заявок: 12.06.2023 з 10.00 до 12.00 годин

Místo zápisu: Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Місце запису: Дитячий садок, Брно, Лабська 7, організація пожертв

Předpokládaný počet přijímaných: 0

Орієнтовна кількість дітей: 0

 

Kritéria přijímání/ Критерії прийому:

pouze děti ze spádové oblasti/ Тільки діти з багатодітної області

věk dítěte/ Вік дитини

v případě volné kapacity školy/ у разі наявності вільного приміщення школи

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

     У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Brně dne/дата 21.3.2023       

 

 

                                                                     Irena Andrlíková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка