PŘEDŠKOLÁCI

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

U dětí, které budou mít odklad školní docházky na školní rok 2024/2025, je nutné do 31. 3. 2024 předat písemnou žádost o podržení místa ředitelce školy.

Upozorňujeme rodiče, kteří budou pro dítě žádat odložení povinné školní docházky, na povinnost odevzdat v mateřské škole do 30. 4. 2024 tyto dokumenty.

 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Vyjádření dětského lékaře
 • Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání platné od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.