ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LABSKÁ

Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy na rok 2021 / 2022

Vydávání přihlášek: 1. dubna – 30. dubna 2021

• elektronicky na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

• vyzvednutí na OŠML Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny: pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

Kontakty: Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179           

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

• v mateřské škole pouze v případě, že nemáte možnost vygenerovat nebo vytisknout si žádost. V tomto případě kontaktujte ředitelku školy na e-mailu: mslabska@seznam.cz

 

Přihlášku:

• vyplníte dle návodu na odkazu pro elektronický zápis

• vytisknete (pořiďte si tolik kopií, na kolik MŠ chcete žádost podat)

 

Sběr přihlášek do Mateřské školy Labská 7 bude probíhat ve dnech: 

3. května 2021 v době od 8:30 hodin do 16:00 hodin

4. května 2021 v době od 8:30 hodin do 10:00 hodin

          Bez osobní přítomnosti dětí

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy: tnjknz9
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: mslabska@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!)
 • do poštovní schránky, která je umístěna na plotě před hlavním vstupem do MŠ: do zalepené obálky vložte Žádost o přijetí a ostatní doklady potřebné k přijetí, nejpozději však do 4. května do 10:00 hodin
 • osobní podání: osobním předáním žádosti v obálce do připraveného boxu ve vymezeném prostoru MŠ

 

Doklady k zápisu

1. Osobní podání

 • Řádně vyplněná přihláška s potvrzením lékaře o očkování dítěte (Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu dítěte – správnost údaje ověří  ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel
 • Doložení dokladu – Čestné prohlášení zákonných zástupců o trvalém pobytu nespádového dítěte
 • Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou – kopie)

2. Při podání do poštovní schránky

 • Rodný list dítěte – kopie
 • Trvalý pobyt: správnost uvedeného údaje na Přihlášce u spádových dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel
 • Doložení trvalého pobytu dítěte - Čestné prohlášení zákonných zástupců o trvalém pobytu nespádového dítěte
 • Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou - kopie)

3. Při elektronickém podání

 • Sken všech výše uvedených dokladů z bodu 2. Při podání do poštovní schránky

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V případě, že nebudou k přihlášce doloženy výše uvedené přílohy, či potvrzeno řádné očkování, NENÍ přihláška kompletní a je v systému zařazena jako „čekající“ na doložení potřebných dokladů. V následujících dnech Vám bude zaslán email s přehledem podkladů, které o Vás mateřská škola eviduje, a současně obdržíte i přehled přidělených bodů. Součástí e-mailu bude stanoven termín, kdy budete moci využít možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a případně tyto podklady doplnit tak, abyste získali plný počet bodů, dle stanovených kritérií.

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

Přijímací řízení: od 17. května 2021

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.

                                                                                                               Těšíme se na Vás

 

Vzor textu čestného prohlášení o trvalém pobytu NESPÁDOVÉHO dítěte 

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX.XXXX), má trvalý pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

 

V …………………dne…………………                                   .............................................…………

                                                                                                     Podpis zákonného zástupce