Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy na rok 2024 / 2025

Vydávání přihlášek: 1. dubna – 30. dubna 2024

• elektronicky na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

• v mateřské škole pouze v případě, že nemáte možnost vygenerovat nebo vytisknout si žádost. V tomto případě kontaktujte ředitelku školy na e-mailu: mslabska@seznam.cz

 

Přihlášku:

• vyplníte dle návodu na odkazu pro elektronický zápis

• vytisknete (pořiďte si tolik kopií, na kolik MŠ chcete žádost podat)

 

Sběr přihlášek do Mateřské školy Labská 7 bude probíhat ve dnech 

13. května 2024 v době od 8:30 hodin do 16:00 hodin

14. května 2024 v době od 8:30 hodin do 10:00 hodin

Po dobu zápisu umožňujeme pohrát si dětem spolu s rodiči v MŠ. Přezůvky s sebou.

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

  • osobní podání: osobním předáním žádosti ve vymezeném prostoru mateřské školy odpovědnému pracovníkovi MŠ
  • do datové schránky školy: tnjknz9
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: mslabska@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!)

Doporučujeme osobní podání přihlášky, kde eliminujeme případné nesrovnalosti a přímo ověřujeme správnost uvedených údajů.

 

Doklady k zápisu

1. Osobní podání

  • Řádně vyplněná přihláška potvrzená lékařem o očkování dítěte (Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
  • Rodný list dítěte
  • Místo trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz, potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
  • Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou – kopie)

2. Při elektronickém podání

  • Sken všech výše uvedených dokladů z bodu 1. Osobní podání

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat i v průběhu správního řízení po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V případě, že nebudou k přihlášce doloženy výše uvedené přílohy, či potvrzeno řádné očkování, NENÍ přihláška kompletní a je v systému zařazena jako „čekající“ na doložení potřebných dokladů. V následujících dnech Vám bude zaslán email s přehledem podkladů, které o Vás mateřská škola eviduje a současně obdržíte i přehled přidělených bodů. Součástí e-mailu bude stanoven termín, kdy budete moci využít možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a případně tyto podklady doplnit, tak abyste získali plný počet bodů, dle stanovených kritérií.

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

Přijímací řízení: od 23. května 2024

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 

                                                                                                               Těšíme se na Vás