SPOLEK RODIČŮ A UČITELEK PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE LABSKÁ

Při mateřské škole bylo od roku 1992 registrováno občanské sdružení - "Spolek rodičů a učitelek při MŠ Labská".

Od 1.1.2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90Sb., o sdružování občanů. Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská 7, 625 00 Brno-Starý Lískovec má volenou Radu Spolku, která se pravidelně schází 2x ročně nebo dle potřeby.

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze
Statutární orgán - Předseda spolku: Irena Andrlíková
Členové spolku: Bc. Gabriela Zábršová
Pokladník spolku: Bc. Kateřina Bednaříková


Zástupci z řad rodičů:

  • Koordinátor pro styk s veřejností: Ivana Konečná
  • Jednatel: Kateřina Dvořáčková
  • Stravovací komise: Markéta Novotná
  • Revizní komise: Petra Kryštofová

Roční příspěvek činí 500,- Kč.

Na členskou schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci spolku.

Účel: Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.